20 آوریل 2021

بررسی تاثیر سازگارکننده پلی اتیلن مالئیکه در آمیزه های تاخیردهنده شعله

 تاثیر سازگارکننده پلی اتیلن مالئیکه در آمیزه­ های تاخیردهنده شعله یکی از مهم ترین ویژگی های پلیمرهای پر مصرف همچون پلی اتیلن و پلی پروپیلن قابلیت […]