21 سپتامبر 2021
بازدید دکتر طغیانی از شرکت آریا پلیمر پیشگام

حضور دکتر طغیانی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بازدید از شرکت آریا پلیمر پیشگام

حضور دکتر طغیانی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بازدید از شرکت آریا پلیمر پیشگام دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی […]