23 آوریل 2018

مقدمه ای بر پراش پرتو ایکس (XRD)

مقدمه ای بر پراش پرتو ایکس (XRD) از آن جا که پراش پرتو ایکس (XRD) یک روش استاندارد برای بررسی ساختار و خواص ترکیبات خصوصاٌ پلیمرها […]