5 مارس 2022
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy) (بخش اول)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy) (بخش اول) مقدمه برای شناسایی و تعیین خواص ترکیب­ های شیمیایی و پلیمرها روش ­های مختلفی وجود دارند. یکی از […]
13 مارس 2022
کاربرد میکروسکوپ لکترونی

میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy) (بخش دوم)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy) (بخش دوم) کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسکوپ الکترونی روبشی درحال حاضر به طور گسترده در مراکز دانشگاهی و صنعتی کاربرد […]