20 آوریل 2021

بررسی تاثیر سازگارکننده پلی اتیلن مالئیکه در آمیزه های تاخیردهنده شعله

 تاثیر سازگارکننده پلی اتیلن مالئیکه در آمیزه­ های تاخیردهنده شعله یکی از مهم ترین ویژگی های پلیمرهای پر مصرف همچون پلی اتیلن و پلی پروپیلن قابلیت […]
24 آوریل 2021

بررسی مقایسه‌ای تاثیر سازگارکننده‌های مختلف در کامپاندهای با خاصیت تاخیردهنده شعله

بررسی مقایسه‌ای تاثیر سازگارکننده‌های مختلف در کامپاندهای با خاصیت تاخیردهنده شعله   کامپاندهای پلیمری حاوی ترکیبات تاخیرانداز شعله، آمیزه هایی هستند که به عنوان جایگزینی برای […]
25 آوریل 2021

بررسی تاثیر نوع سازگارکننده در آمیزه های شامل ترکیبات تاخیردهنده شعله

بررسی تاثیر نوع سازگارکننده در آمیزه‌های شامل ترکیبات تاخیردهنده شعله   همان طور که در مقالات پیشین توضیح داده شد استفاده از  کامپاندهای حاوی ترکیبات تاخیردهنده […]