21 فوریه 2018

تست، تشخیص و آنالیز پلیمر ها به روش TGA (قسمت دوم: تفسیر نمودار مواد پلیمری)

تست، تشخیص و آنالیز پلیمر ها به روش TGA قسمت دوم:  تفسیر نمودار مواد پلیمری در قسمت اول مقاله آنالیز توزین حرارتی، نمودارهای TGA به طور […]
5 آوریل 2018

گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC (قسمت اول)

تست، تشخیص و آنالیز پلیمرها توسط DSC (گرماسنجی روبشی تفاضلی) پلیمرها موادی هستند که بطور گسترده در اکثر صنایع در چند دهه اخیر مورد استفاده قرار […]