26 آوریل 2017
پودر تالک

اثر افزودن پلی‌پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید بر خواص کامپوزیت‌‌های پلی‌پروپیلن/ تالک

اثر افزودن پلی‌پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید بر خواص کامپوزیت‌‌های پلی‌پروپیلن/ تالک پلی پروپیلن با مزایای مهمی از جمله هزینه پایین، خواص مکانیکی مطلوب، مقاومت […]