24 آوریل 2021

بررسی مقایسه‌ای تاثیر سازگارکننده‌های مختلف در کامپاندهای با خاصیت تاخیردهنده شعله

بررسی مقایسه‌ای تاثیر سازگارکننده‌های مختلف در کامپاندهای با خاصیت تاخیردهنده شعله   کامپاندهای پلیمری حاوی ترکیبات تاخیرانداز شعله، آمیزه هایی هستند که به عنوان جایگزینی برای […]