8 فوریه 2017

آینده‌ای بدون نفت، پلیمرهای مبتنی بر گیاهان

آینده‌ای بدون نفت، پلیمرهای مبتنی بر گیاهان امروزه پلیمرها از جایگاه ویژه‌ای در صنعت برخوردار هستند و توانسته‌اند جایگزین مواد سنتی شوند. در کنار این توسعه […]