8 فوریه 2017
جایزه طلایی پارک های علم و فناوری آسیا

کسب جایزه طلایی پارک‌های علمی و فناوری آسیا توسط شرکت آریا پلیمر پیشگام

کسب جایزه طلایی پارک‌های علمی و فناوری آسیا توسط شرکت آریا پلیمر پیشگام شرکت دانش بنیان آریا پلیمر پیشگام مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان […]