13 فوریه 2020
ارزیابی شرکت آریا پلیمر پیشگام بر اساس مدل تعالی بازرگانی

ارزیابی شرکت آریا پلیمر پیشگام بر اساس مدل تعالی بازرگانی

در روز یکشنبه مورخ ۲۰ بهمن ماه شرکت آریا پلیمر پیشگام تحت ارزیابی، ارزیابان حرفه ای مدل تعالی بازرگانی قرار گرفت.