29 آوریل 2020
پیشتازان تجارت الکترونیک در جهان

پیشتازان تجارت الکترونیک در جهان

پیشتازان تجارت الکترونیک در جهان «کنفرانس توسعه و تجارت ملل‌ متحد (آنکتاد)» تازه‌ترین برآورد خود را از جریان تجارت الکترونیک جهان منتشر کرد. بر اساس این […]