18 اکتبر 2017

تفاوت ترموپلاستیک الاستومر های مختلف TPO، TPV و TPU چیست؟

تفاوت ترموپلاستیک الاستومر های TPO ،TPV و TPU (قسمت اول) پلیمرها به سه دستۀ ترموپلاستیک، ترموست و لاستیک ترموست تقسیم می شوند و ترموپلاستیک الاستومرها (TPE) […]