8 جولای 2018
Tensile Test

آشنایی با آزمون کشش پلیمرها

آشنایی با آزمون کشش پلیمرها مقدمه ویژگی کشش از مهم­ ترین خواص مکانیکی در مشخصه­ یابی پلیمرها به حساب می ­آید. بررسی این خاصیت از ضروری­ترین […]
23 جولای 2018
اثر افزودنی بر تست کشش

آشنایی با آزمون کشش – عوامل مؤثر بر استحکام کششی

آشنایی با آزمون کشش – عوامل مؤثر بر استحکام کششی مقدمه در مقاله گذشته، اهمیت نمودار های تنش-کرنش به طور کلی مورد بررسی قرار گرفت. در […]