25 آوریل 2021

بررسی تاثیر نوع سازگارکننده در آمیزه های شامل ترکیبات تاخیردهنده شعله

بررسی تاثیر نوع سازگارکننده در آمیزه‌های شامل ترکیبات تاخیردهنده شعله   همان طور که در مقالات پیشین توضیح داده شد استفاده از  کامپاندهای حاوی ترکیبات تاخیردهنده […]