23 جولای 2018
اثر افزودنی بر تست کشش

آشنایی با آزمون کشش – عوامل مؤثر بر استحکام کششی

آشنایی با آزمون کشش – عوامل مؤثر بر استحکام کششی مقدمه در مقاله گذشته، اهمیت نمودار های تنش-کرنش به طور کلی مورد بررسی قرار گرفت. در […]