29 نوامبر 2018

عمر پلاستیک ها در شهرهای مختلف ایران

 عمر پلاستیک ها در شهرهای مختلف ایران مقدمه یکی از پارامترهای مورد بررسی در آزمون ودرینگ، شدت تابش نور UV است. شدت این نور باید با […]