۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مقدمه ای بر پراش اشعه ی ایکس

مقدمه ای بر پراش اشعه ی ایکس از آنجا که پراش پرتو ایکس (XRD) یک روش استاندارد برای بررسی ساختار و خواص ترکیبات خصوصا پلیمرها می […]