30 آگوست 2017

حضور آریا پلیمر در نشست مشترک اقتصادی ایران-اندونزی در حوزۀ نانوتکنولوژی

حضور آریا پلیمر در نشست مشترک اقتصادی ایران-اندونزی در حوزۀ نانوتکنولوژی   نشست مشترک اقتصادی ایران و اندونزی در حوزۀ نانوتکنولوژی در روز ۹ شهریورماه سال […]